Informácia pre občana

Dňom 1.1.2015 vstúpi do účinnosti novela § 38 zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Po uvedenom dátume sa bude v domove sociálnych služieb poskytovať sociálna služba fyzickej osobe do dovŕšenia dôchodkového veku.

Fyzická osoba, ktorá má záujem o poskytovanie sociálnej služby v domove sociálnych služieb môže byť umiestnená v domove sociálnych služieb, ak jej bolo samosprávnym krajom vydané vyhovujúce rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu a posudok o odkázanosti na sociálnu službu. O žiadostiach o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu podaných do 31.12.2014, o ktorých sa do 31.12.2014 právoplatne nerozhodlo, sa po 31.12.2014 rozhoduje podľa zákona účinného od 1.1.2015.

V prípade, že o odkázanosti na sociálnu službu fyzickej osoby v dôchodkovom veku už bolo právoplatne rozhodnuté a táto fyzická osoba do 31.12.2014 nepožiada o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, rozhodnutie dňom 1.1.2015 stráca platnosť.

Po 1.1.2015 bude umiestnenie fyzickej osoby v dôchodkovom veku v domove sociálnych služieb možné len v prípade, že jej žiadosť bola zaradená do poradovníka čakateľov na poskytovanie sociálnej starostlivosti v domove sociálnych služieb do 31.12.2014.

V zmysle zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách môže fyzická osoba v dôchodkovom veku požiadať o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu poskytovanú v zariadení pre seniorov, ktoré vykonáva obecný (mestský) úrad v mieste jej trvalého bydliska. V prípade, že má fyzická osoba zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa, môže požiadať aj o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu poskytovanú v špecializovanom zariadení, ktoré vykonáva Banskobystrický samosprávny kraj.

Posudok, ktorý bol podkladom na vydanie právoplatného rozhodnutia o odkázanosti v domove sociálnych služieb môže obecný (mestský) úrad v prípade posúdenia odkázanosti na sociálnu službu poskytovanú v zariadení pre seniorov a vyšší územný celok v prípade posúdenia odkázanosti na sociálnu službu poskytovanú v špecializovanom zariadení použiť ako podklad na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu.

PhDr. Katarína Luptákova
vedúca oddelenia sociálnych služieb

Zrkadlenie srdca


Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
a
Stredisko Domov sociálnych služieb Prameň v Banskej Bystrici

Vás pozývajú na výstavu

tvorby ľudí so zdravotným postihnutím

Zrkadlenie srdca

25. 11. - 5. 12. 2014, ŠVK, 1. poschodie