Stretnutie rodičov dňa 15.05.2015


Prítomní:

 • rodičia podľa prezen. listiny
 • riaditeľka p. PhDr. Dupáková
 • vedúca strediska DSS Prameň p. Mgr. Hadvičáková 
 • zamestnanci – p. Mladá, p. Mgr. et Mgr. Petrová


Program:
1. privítanie prítomných, program
2. oznamy
3. akcie a výlety
4. rôzne

K bodu 1 

P. Hadvičáková privítala všetkých prítomných. Nasledoval krátky program básní a piesní ku Dňu matiek.

K bodu 2

 • P. Hadvičáková informovala rodičov, že sa neplánujú žiadne legislatívne zmeny, nebudú sa meniť výšky úhrad za soc. starostlivosť. 
 • Rodičia boli vyzvaní na priebežné aktualizovanie osobných údajov, tel. čísel, ale i dokladov detí, nutnosť nosiť doklady so sebou na všetky plánované výlety a akcie. Pri týždennom pobyte odovzdávať všetky doklady v pondelok ráno.
 • P. Petrová prečítala rodičom Výročnú správu občianskeho združenia ZPMP pri DSS PRAMEŇ ako aj finančné čerpanie a zostatok na účte združenia.
 • Str. DSS PRAMEŇ bude v období letných prázdnin uzatvorené od  27.7. do 7.8.2015     ( dva týždne ). 


V tomto období bude denná sociálna služba zabezpečená v DD a DSS SENIUM na  Jilemnického ulici.

K bodu 3

 • 4.6.2015 sa koná jednodňový výlet do Bratislavy spojený s plavbou po Dunaji. 
 • ZMPM v SR organizuje každoročnú akciu Deň krivých zrkadiel. 12. jún je dňom ľudí s mentálnym postihnutím. V rôznych mestách Slovenska prebiehajú koncerty, predstavenia, tanečné vystúpenia, či rozličné sprievodné podujatia. 
 • Naše zariadenie sa do tejto akcie zapája formou prezentácie v Thurzovom dome na Námestí SNP. Rodičia boli srdečne pozvaní na túto akciu, ktorá bude slávnostne otvorená 12.6.2015 o 14:00 hod.


K bodu 4

Rodičia nemali žiadne sťažnosti.
V diskusii
 •  rodičia vyjadrila spokojnosť s výletom na Oravu v dňoch 12.-14.5.2015 ako i s programom na stretnutí rodičov
 • p. Golema žiadal o podávanie mäsa v diétnej strave určenej pre celiatikov.


P. Hadvičáková poďakovala prítomným za účasť.

Zapísala: Mladá Andrea

Deň matiek

15. 5. 2015 sme s programom vystúpili pre naše mamy. Jeho súčasťou boli pesničky od A. Ďuricu, Z. Smatanovej, básničky od M. Rúfusa a dynamický moderný tanec na motív pesničky M. Jaroša.