Informácia pre občana

Dňom 1.1.2015 vstúpi do účinnosti novela § 38 zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Po uvedenom dátume sa bude v domove sociálnych služieb poskytovať sociálna služba fyzickej osobe do dovŕšenia dôchodkového veku.

Fyzická osoba, ktorá má záujem o poskytovanie sociálnej služby v domove sociálnych služieb môže byť umiestnená v domove sociálnych služieb, ak jej bolo samosprávnym krajom vydané vyhovujúce rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu a posudok o odkázanosti na sociálnu službu. O žiadostiach o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu podaných do 31.12.2014, o ktorých sa do 31.12.2014 právoplatne nerozhodlo, sa po 31.12.2014 rozhoduje podľa zákona účinného od 1.1.2015.

V prípade, že o odkázanosti na sociálnu službu fyzickej osoby v dôchodkovom veku už bolo právoplatne rozhodnuté a táto fyzická osoba do 31.12.2014 nepožiada o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, rozhodnutie dňom 1.1.2015 stráca platnosť.

Po 1.1.2015 bude umiestnenie fyzickej osoby v dôchodkovom veku v domove sociálnych služieb možné len v prípade, že jej žiadosť bola zaradená do poradovníka čakateľov na poskytovanie sociálnej starostlivosti v domove sociálnych služieb do 31.12.2014.

V zmysle zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách môže fyzická osoba v dôchodkovom veku požiadať o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu poskytovanú v zariadení pre seniorov, ktoré vykonáva obecný (mestský) úrad v mieste jej trvalého bydliska. V prípade, že má fyzická osoba zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa, môže požiadať aj o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu poskytovanú v špecializovanom zariadení, ktoré vykonáva Banskobystrický samosprávny kraj.

Posudok, ktorý bol podkladom na vydanie právoplatného rozhodnutia o odkázanosti v domove sociálnych služieb môže obecný (mestský) úrad v prípade posúdenia odkázanosti na sociálnu službu poskytovanú v zariadení pre seniorov a vyšší územný celok v prípade posúdenia odkázanosti na sociálnu službu poskytovanú v špecializovanom zariadení použiť ako podklad na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu.

PhDr. Katarína Luptákova
vedúca oddelenia sociálnych služieb

Zrkadlenie srdca


Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
a
Stredisko Domov sociálnych služieb Prameň v Banskej Bystrici

Vás pozývajú na výstavu

tvorby ľudí so zdravotným postihnutím

Zrkadlenie srdca

25. 11. - 5. 12. 2014, ŠVK, 1. poschodie

Stretnutie rodičov dňa 24.10.2014

Prítomní:
PhDr. Dupáková, riaditeľka DD a DSS Senium
Mgr. Hadvičáková, vedúca strediska DSS Prameň
                     p. Binderová, inštruktorka  soc. rehabilitácie
                     rodičia klientov podľa prezenčnej listiny

Program:
1. Zahájenie
2. Zmluvy o poskytovaní soc. služby
3. Oznamy
4. Diskusia
5. Záver

Bod 1.
Vedúca strediska privítala prítomných rodičov a pani riaditeľku PhDr. Dupákovú.

Bod 2.

PhDr. Dupáková vysvetlila rodičom zmeny a obsah nových Zmlúv o poskytovaní sociálnych služieb uzatvorených v zmysle §74 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. Pozornosť upriamila hlavne na zmeny podľa Dodatku č. 2 VZN BBSK č. 20/2012 o podmienkach poskytovania soc. služieb a o platení úhrad v zariadeniach soc. služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK platné od 1.9.2014 (vecné plnenie spojené s poskytovaním ambulantnej služby v spoločných priestoroch, úprava stravnej jednotky). Tiež oboznámila  a upozornila na zmeny od 1.1.2015 v Zákone o soc. službách (poskytovanie sociálnej služby v DSS po 1.1.2015: miesta v DSS s celoročným pobytom len na základe žiadostí z poradovníka a to bez obmedzenia veku (deti aj seniori), nové žiadosti – mladí a dospelí od 18 do 62 rokov veku a deti na týždenný pobyt.
Pani riaditeľka však uspokojila a ubezpečila rodičov, že sociálne služby poskytované ich deťom v našom zariadení sa budú poskytovať aj naďalej a aj v prípade, že dôjde k nejakým zmenám, vždy sa nájde riešenie zabezpečiť tieto služby v našom spoločnom zariadení DD a DSS Senium.   

Bod 3.
Vedúca strediska požiadala rodičov o:
- dodržiavanie odchodu klientov ambulantnej služby zo zariadenia strediska DSS
- odhlasovanie stravy deň vopred do 8.00 hod.
- nutnosť aktualizácie osobných údajov pri akejkoľvek zmene (nový OP, nové tel. číslo, mail, výmer – rozhodnutie o výške invalidného dôchodku)
- možnosť na podanie podnetov a pripomienok do nádoby pri vstupných dverách, alebo osobne
- označenie nových odevov a obuvi
- zváženie výšky vreckového klientov
- dodržiavať hygienu (neostrihané nechty, nezmyté vlasy, ...)
Ďalej oboznámila vedúca rodičov 
- o pripravovanej akcii od 25.11.2014 do 5.12.2014 „Zrkadlenie srdca“ v ŠVK – výstava prác klientov 
- 2.12.2014 ŠVK –  v rámci projektu a spolupráce s D. Turčanovou bude predstavenie „Snehulienka a sedem trpaslíkov“ a následne vystúpenie hudobného hosťa (Jadranka) 
           Na toto podujatie zároveň vedúca pozvala všetkých prítomných a oslovila rodičov  
           o finančnú podporu vo výške 1,-€ na občerstvenie, s čím rodičia jednohlasne súhlasili
- uzatvorenie strediska DSS Prameň počas vianočných sviatkov (bude dohodnuté na základe požiadaviek rodičov, čo prejavia na nástenke v DSS)
PhDr. Dupáková  v prípade potreby umiestnenia klientov počas uzatvorenie strediska DSS Prameň  ponúkla možnosť umiestniť ich v DD a DSS Senium, kde im budú k dispozícii sociálne pracovníčky
- registrácia ZPMP na prijímanie 2% z podielových daní bude vybavená 5.11.2014   
- za zdaňovacie obdobie roku 2013 bolo pripísané  na účet ZPMP 2 503,-EUR (tieto sa čerpajú na voľnočasové aktivity klientov), aktuálny zostatok k 30.9.2014 je vo výške 4 462,- EUR
vedúca vyjadrila poďakovanie všetkým darcom

Bod 4.
V diskusii mala pani Bobáková pripomienku ku strave jej dcéry (vylúčenie citrusového ovocia, kakaa, čokolády z jedálnička). Pani riaditeľka sľúbila prejednanie tejto požiadavky s referentom stravovania a zároveň aj vyhovenie tejto požiadavky. 
Pani Sedmáková navrhovala do jedálneho lístku zaradiť viacej jedál z rýb, zeleniny a prehodnotiť zaraďovanie špecifických jedál, napr. držkovú polievku. Pani riaditeľka vysvetlila, že je veľmi ťažko zostavovať jedálny lístok pre všetky zariadenia a kategórie jedál, pretože čo vyhovuje jednej skupine, nevyhovuje druhej (napr. držková polievka).
Pani Sedmáková vyslovila aj pripomienky ku správaniu sa klienta M. Gajdoša, ktorý narúša svojim správaním denný režim ostatných klientov, čo potvrdil aj pán Sedmák, ktorý bol svedkom incidentu, pri ktorom Matúš napadol  v spoločenskej miestnosti svoju kamarátku. Pani riaditeľka s touto udalosťou bola oboznámená, rozprávala sa aj s mamou Matúša, ktorá je ochotná spolupracovať pri problémovom správaní sa jej syna. Nakoľko nie je možnosť premiestniť takýchto klientov do iných zariadení, musíme hľadať riešenie, ako predísť týmto krízovým situáciám (konkrétne - zriadenie bezpodnetovej miestnosti v DSS Prameň).
                                                                                       
Bod 5.            
Za účasť všetkým poďakovala  a stretnutie rodičov ukončila vedúca strediska p. Hadvičáková.